Slovenský English German Hungarian
MB Accounting, s. r. o.

Ľanová 8
821 01 Bratislava

tel: +421 2 5556 88 90-1

e-mail: office@mbaccounting.sk
Posobime v oblasti uctovnictva, spracovania miezd, danoveho poradenstva a auditorstva.
AKTUALITY

Profil spoločnosti
05. máj 2014 - Služby na vysokej úrovni poskytujeme od roku 1993. Pôsobíme v se...
Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
16. december 2013 - - účinnosť: 01.12.2013 - oblasť zmeny: základné imanie pri založ...
Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

- účinnosť: 01.12.2013

- oblasť zmeny: základné imanie pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je pri svojom vzniku povinná tvoriť základné imanie spoločnosti, ktoré je tvorené vkladmi zakladateľov, a to v minimálnej hodnote 5.000,- €.

Pred podaním návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra sa musí na každý vklad splatiť najmenej 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou nepeňažných vkladov musí byť aspoň 50% zo zákonom stanovenej minimálnej hodnoty základného imania, t. j. min. 2.500,- €.

POZOR: Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra musí byť splatené základné imanie v celej výške.

Časti vkladov spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti spravuje zakladateľ, ktorý je tým poverený v spoločenskej zmluve ako správca vkladu. Spoločenská zmluva môže správou vkladov poveriť aj banku alebo pobočku zahraničnej banky, aj keď nie je zakladateľom spoločnosti.

Novela účinná od 01.12.2013 zavádza novú povinnosť, a to: peňažné vklady alebo ich časti splatené pred vznikom spoločnosti sa vkladajú na osobitný samostatný účet zriadený správcom vkladu v banke. S peňažnými prostriedkami vedenými na tomto účte nemožno nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne, iba ak ide o

a) úhradu nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy,

b) vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti s úrokom podľa § 166 ods. 2, alebo o

c) vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti v prípade, ak spoločnosť nevznikne.

Osoba spravujúca vklady spoločníkov pred vznikom spoločnosti je povinná vydať písomné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho častí jednotlivými spoločníkmi, alebo ak ide o splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis do obchodného registra.

Ak bola spoločnosť založená pred 1. decembrom 2013 a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 28. februára 2014, práva a povinnosti zakladateľov spoločnosti a správcu vkladu pri založení a vzniku spoločnosti a správe vkladu sa spravujú predpismi účinnými do 30. novembra 2013.

Záver:

Pri spoločnostiach s ručením obmedzeným založených po 30.11.2013 je potrebné pred zápisom spoločnosti do obchodného registra, aby správca vkladu (určený zakladateľ) zriadil v banke účet, na ktorom budú vedené vklady jednotlivých zakladateľov. Výpis z tohto účtu sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Bez reálneho splatenia peňažných vkladov spôsobom určeným zákonom nie je možný zápis spoločnosti do Obchodného registra, a teda samotný vznik spoločnosti.